De ALV

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen een vereniging. In de ALV worden alle besluiten genomen, die nuttig of nodig worden geacht voor het goed functioneren van de vereniging.

wat hier te vinden is

Jaarverslagen, financiële overzichten en jubilarissen. 

STUKKEN AANKOMENDE ALV OP DONDERDAG 14 MAART 20:00:

Klik hier voor de agenda en de jaarverslagen van 2023 en hier voor de jaarrekening van 2023 + begroting van 2024

Eenmaal per jaar dient er een Algemene Ledenvergadering te worden georganiseerd, waarin het bestuur verslag uitbrengt over de gang van zaken binnen de vereniging. Hierbij legt het bestuur, middels een jaarverslag, de balans + de staat van baten & lasten toe en legt het verantwoording af over het door haar (in het afgelopen verenigingsjaar) gevoerde beleid.

OKK houdt ieder jaar in de laatste week van maart haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarbij al onze leden aanwezig mogen zijn.

Richard van Noordenne

Voorzitter Gymnastiekvereniging OKK

AGENDAPUNTEN ALV

  1. Vaststelling notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
  2. Vaststelling van het jaarverslag
  3. Verslag van de kascommissie en benoeming van de kascommissieleden
  4. Vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;
  5. Vaststelling van de begroting voor het lopende verenigingsjaar;
  6. Vaststelling van de contributie voor het lopende verenigingsjaar;
  7. Benoeming bestuursleden.

OVERZICHTEN

Klik op de links hieronder voor de jaarverslagen, financiële overzichten en jubilarissen van de afgelopen jaren.

Jaarverslagen

20122013 – 20142015201620172018 – 2019 – 2020202120222023

Financiële overzichten

20122013201420152016201720182019 – 2020  2021 2022 – 2023

jubilarissen

201220132014201520162017 – 2018 – 2019 – 20212022

OKK HARDINXVELD

Een leven lang sportief!

Hoofdgebouw

Gymnastiekvereniging OKK
Rijnstraat 1A
3371 ST Hardinxveld-Giesssendam

Boven-Hardinxveld

Het Dok (OKK)
Tiendweg 42B
3372 AJ Hardinxveld-Giessendam

Contact

info@okkhardinxveld.nl
0184-615 454
Klik hier om naar de contactpagina te gaan