algemene ledenvergadering (ALV) op 14 maart

Beste leden, vrijwilligers, ouders van jeugdleden en betrokkenen,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar plaats op donderdag 14 maart 2024, aanvang 20:00. Clubleden (en ouders van) zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het clubgebouw van OKK aan De Rijnstraat 1a.

Zoals gebruikelijk zullen de jaarverslagen van de diverse commissies, het financiële verslag van 2023 en de begroting voor het jaar 2024 officieel worden vastgesteld. Ook zijn er bestuursleden herkiesbaar/ aftredend en huldigen we enkele trouwe leden en leden van verdiensten.

De inhoudelijke stukken zoals de agenda, het jaarverslag, jaarrekening, begroting en de overige bijbehorende stukken zijn beschikbaar op www.okkhardinxveld.nl/alv/. Alle stukken zijn tevens op te vragen bij bestuurssecretaris Amanda Coolen – van der Pijl via secretaris@okkhardinxveld.nl.

Wellicht ten overvloede hierbij nog de mededeling dat u als ouder/voogd van een minderjarig lid ook stemgerechtigd bent. Dus als u namens uw kind uw stem wilt laten horen: ook u bent van harte welkom om op deze avond aanwezig te zijn! De ALV vangt aan om 20.00 uur, wij hopen u dan te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur